Regulamin aktywności

   Tall Ships' Races Szczecin 2017 w eterze.

   

1.      Nazwa : THE TALL SHIPS RACES  SZCZECIN 2017  W ETERZE;

2.      Cel: popularyzacja jachtów i żaglowców  biorących udział  w regatach, toru wodnego
Szczecin-Świnoujście  oraz miasta Szczecin;

3.      Organizatorzy: Zachodniopomorski Oddział Terenowy PZK oraz kluby oddziału: SP1PBW, SP1PBT SP1PMY i SP1PWP;

4.      Termin:  1-10.08.2017 roku;

5.      Pasma i emisje: zgodnie z warunkami zezwoleń i band planem;

6.      Stacje organizatora; 3Z2017TSR, HF2017TSR, SN2017TSR, SP2017TSR, SO17TSR i stacje dające literkę  do utworzenia nazwy  SZCZECIN:

                                                          SP1DSZ – S

                                                                SP1NEN – Z

                                                                SP1KNJ – C

                                                                SP1NVM - Z

                                                                SQ1SDX – E

                                                                SP1MVS – C

                                                                SQ1SNO – I

                                                                SQ1PSA – N

   7,  Warunki uzyskania dyplomu;

       -dyplom  dostępny jest dla wszystkich licencjonowanych nadawców i nasłuchowców;

       -obowiązkowe jest przeprowadzenie łączności/nasłuchów z co najmniej jedną stacją z sufiksem TSR;

       -stacje polskie obowiązuje dodatkowo przeprowadzenie łączności/nasłuchu ze stacjami  które dają literkę do

         utworzenia nazwy SZCZECIN;

       -w przypadku brakujących liter można  je zastąpić  łącznościami/nasłuchami  ze stacjami z sufiksem TSR 
        (łączność/nasłuch może być powtórzony na innym paśmie) lub 5 stacjami pracującymi ze Szczecina w  
        okresie aktywności;

       -dla stacji zagranicznych obowiązuje przeprowadzenie łączności/nasłuchów z minimum 5 stacjami  
         organizatora wymienionymi w punkcie 6 regulaminu lub innymi pracującymi ze Szczecina w tym co
         najmniej jedną z sufiksem TSR oraz załączenie 2 IRC na przesłanie dyplomu;

       -wymagane jest przesłanie zgłoszenia z niezbędnymi danymi o przeprowadzeniu łączności na adres

         e-mailowy: zot.szczecin@gmail.com

         pocztowy: Zachodniopomorski Oddział Terenowy  PZK skr.poczt.599, 70-952 Szczecin

         z dopiskiem  na kopercie ,,TSR’’ najpóźniej do 15.09.2017roku;

       -weryfikacja zgłoszeń nastąpi w oparciu o logi  stacji organizatora;

       -dyplom jest bezpłatny  dla członków  PZK;

       -dyplomy zostaną  rozesłane do oddziałów PZK (bezpłatnie) lub na wskazany adres (wymagane załączenie 2    
         znaczków pocztowych na list krajowy najpóźniej do  15.09.2017r.);

       -możliwe jest przesłanie dyplomu wersji elektronicznej na adres e-mailowy (bezpłatny dla wszystkich
         uczestników);

       -ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń na dyplom do 15.09.2017r.